Feedek
Megosztás

Popper Péter: Az Én integritásának a védelme

Popper Péter: Az Én integritásának a védelme

"Az Én integritásának a védelme

Örökkévisszatérfigyelmeztetés:A Sátán nem tud teremteni!

A„finom kreatúrát" tehát el kell csábítania, el kellrabolnia,

tévútrakell vezetnie ahhoz, hogy hatalma legyen felette.

Ismételtenidézem a híres koant, a mester reggeli beszélgetését

önmagával.

„– Mester,ébren vagy?

Ébrenvagyok.

Jólfigyelsz?

Igyekszemjól figyelni.

– Vigyázz,hogy tévútrane csaljanak.

Vigyáznifogok.”

Eza figyeléberséga sátáni erk legnagyobb ellensége.

Azemberi lélek tudatossága képes egyedül áttörni a kísértések

gomolygósötétségét, a Gonosznak mindenfell felvillanó

zavarosfényeit, nemcsak az életben, hanem a halálban,

pontosabbana „köztes létben" is. A „Bar Do"–ban vándorló

lélekkörül különféle színélesfények ragyognak fel, olyan

élesekés tiszták, hogy szinte elviselhetetlenül fáj beléjük nézni,

feléjükmenni, menekülésre késztetnek. S mellettük

megnyugtatóanzavaros, simogatóan hívogató fények is

megjelennek:„tarts felém, nálam megpihenhetsz a

fájdalomtól".Ezek a kísértk fényei. A színek jelentésére most

nemtérek ki. Részletesen leírtam ket Azönmagába tér

ösvénycímkönyvem226–227. oldalán. (Szépirodalmi Kiadó,

30

elsőkiadás.)Mindenesetre a megnyugtató zavaros fények rossz

születésekfelé csábítanak.

Ésugyanígy van a földi életben is. A szellem, a

„SzigorúságBirodalmának" a közelsége mindig fájdalmas, az

igazságsokszor elviselhetetlenül gyötrelmes. A sátáni pihenést

ígér,erfeszítés nélküli megismerést, de mindig hordoz

magábanvalami zavarosságot, bizonytalanságot, valamit,

amivela tudatos értelem szintjére fejldött lélek nem tud mit

kezdeni.

Sezzel elérkeztünk a Világosság és a Sötétség

küzdelménekvalódi tétjéhez, az úgynevezett „tudati lélek"

szintjérejutott Énhez. Ezt az Ént kell tönkretennie a sátáni

erknekahhoz, hogy egy emberi lélek birtokába jussanak.

Arombolás az Ént (C. G. Jung fogalmával a Selfet)

körülvevperszonálisburkok elpusztításával kezddik. A

Personahordozza mindazt, ami a nevelés, szoktatás, tanulás,

modellkövetéssorán a Self köré épült. Minden külvilági hatás a

Personaszrjén keresztül jut el az Énhez, és az Én is csak a

Personánkeresztül tud megnyilvánulni.

Tágértelemben egy emberi Ént körülvevlegelsburok a

teste.

„– Testem,szegény,

tevagy a teremtedény

akiegykor kimerítettél

asemmibl és segítettél,

hogylegyek a sok én közt én is Én.”

(SzabóLrinc: Testem)

Azemberi test sajátosan sátáni tönkretevje az alkohol, a

drog,minden idegméreg, ami közvetlenül hat a lelkiállapotra, s

elssorbana tudatot homályosítja el. Kosztolányi Marcus

Aureliusánakítélkezését –

31

„– Ezvan.

Eznincsen.

Ezitt az igazság.

Ezitt a hazugság.”

– illúziókkal,kemikáliák által elidézett látomásokkal,

mvileglétrehozott tudatzavarral, elmebajhoz hasonló

lelkiállapottalhelyettesíti. Ezeknek a tudati machinációknak

nagylehet a vonzereje, az izgalma, a titokzatossága, a

romantikája,s nem utolsósorban az olcsó megszerezhetsége.

Ezaz elárulása József Attila programjának, a túllépés „e mai

kocsmán”,de az értelem megkerülésével, ez a Sátán igazi

gyzelme.

Aszervezet életerit, azt, amit az indiaiak pránának, a

misztikusokétertestnek neveznek, a kritikátlan szexuális

szabadosság,a nemiség túlhajtása, a polgárjogot kapott

perverzióktámadják.

Avágyak és érzelmek asztrális világát pedig az erszak

kultuszadeformálja. A mások kínja, szenvedése, mint

örömszerzés,az ember alatti világokból tör fel.

Mindenneka lényege az Én védrétegeinek a szétzilálása,

amiaz Ént egy idutánközvetlenül támadóvá teszi.

Továbbikérdésként felmerül, hogy a kísérthatások

miképpenbefolyásolják az ember különböztudatállapotait.

Azéber, racionális tudat kikapcsolásáról, kontrollfunkciójának

ameggyengítésérl már szóltunk. Az idegmérgek

használatánaktovábbi következménye az ember belökése egy

határozottregresszióba, vagyis fejldésében már túlhaladott

tudatállapotokfelelevenítése. Az emberiség mai fejldési

szakaszábanhétféle tudatállapotot különböztetünk meg.

Atma=intuitív tudat, eljövend, a megismerés a

megismertteljes azonosulása

32

Buddhi=inspiratív tudat, eljövend, hangzószer,

elcsírájaa zene

Manasz=imagínatív tudat, eljövend, képszer, elcsírája

aképzmvészet

Éberracionális =ma domináns tudatállapot, fogalma, az

Énrevonatkoztatva

Álomtudat= maelssorban az érzelmi világra vonatkozik,

képszer

Mélyalvástudat= ma avegetatív mködések nagy részére

vonatkozik

Haláltudat= ma aszervezet molekuláris és elemi

részecskéinekmozgására vonatkozik.

Akísértés, mint regressziós hatás, azt eleveníti fel, ami

fejldésilegtúlhaladott, tehát elssorban az álomtudatot. A

Manaszmár képszer, az álomtudat pedig még képszer, si

rítusok,szertartások, zene sodorják visszafelé a rideg és

vulgárisracionalitástól, megcsömörlött embert az egykor él

szükséges,de ma már az Ént gyengíttudatállapotokba,

kollektívmámorokba.

AManasz tudat kifejldését már gyermekkortól torzítják a

virtuálishatások, a mozi, a TV, a reklám, a képi világ

komputerizáltsága.Mindez a „kész” és sablonos hatás a saját

alkotóimagináció kialakulását gátolja.

ABuddhi fejldése szempontjából a kábító zenei hanger

ésa mechanikus ritmika problematikus.

AzAtma-állapot visszariad a másik ember szinte

kizárólagosanerotikus tárgyként való kezelésétl, a

pornográfiától,a nemiség, a nemi vágyak szublimáció nélküli

kultuszától.

Ámmindez az aggodalom azt is eredményezi, hogy a

modernezoterika egyre jobban elszakad a társadalmi

valóságtól,valamely elefántcsonttorony lakójává lesz, és ezzel

egyrejobban elidegeníti magától az embereket, és maga is

33

egyrejobban elidegenedik a reális világtól. Híveinek többsége

menekülemberlesz, akik az élet küzdelmeiben vereséget

szenvedtek,és a világtól való elfordulásukban találják meg

biztonságukat.Ez újabb ág a sátáni diadalkoszorúban. A

modernezoterika útja tehát két szakadék között kanyarog:

belezuhanhata modern élet kísértéstömegébe, vagy életidegen,

„holdvilágfaló"ideológiává torzul.

Mintahogyan gyakran elfordul a másik sátáni csel is:

ördögküzd ördög ellen, például a rasszizmus a bolsevizmus

ellen,a fasizmus a globalizáció ellen. Lehet választani!"

Popper Péter: Az Én integritásának a védelme

"Az Én integritásának a védelme

Örökkévisszatérfigyelmeztetés:A Sátán nem tud teremteni!

A„finom kreatúrát" tehát el kell csábítania, el kellrabolnia,

tévútrakell vezetnie ahhoz, hogy hatalma legyen felette.

Ismételtenidézem a híres koant, a mester reggeli beszélgetését

önmagával.

„– Mester,ébren vagy?

Ébrenvagyok.

Jólfigyelsz?

Igyekszemjól figyelni.

– Vigyázz,hogy tévútrane csaljanak.

Vigyáznifogok.”

Eza figyeléberséga sátáni erk legnagyobb ellensége.

Azemberi lélek tudatossága képes egyedül áttörni a kísértések

gomolygósötétségét, a Gonosznak mindenfell felvillanó

zavarosfényeit, nemcsak az életben, hanem a halálban,

pontosabbana „köztes létben" is. A „Bar Do"–ban vándorló

lélekkörül különféle színélesfények ragyognak fel, olyan

élesekés tiszták, hogy szinte elviselhetetlenül fáj beléjük nézni,

feléjükmenni, menekülésre késztetnek. S mellettük

megnyugtatóanzavaros, simogatóan hívogató fények is

megjelennek:„tarts felém, nálam megpihenhetsz a

fájdalomtól".Ezek a kísértk fényei. A színek jelentésére most

nemtérek ki. Részletesen leírtam ket Azönmagába tér

ösvénycímkönyvem226–227. oldalán. (Szépirodalmi Kiadó,

30

elsőkiadás.)Mindenesetre a megnyugtató zavaros fények rossz

születésekfelé csábítanak.

Ésugyanígy van a földi életben is. A szellem, a

„SzigorúságBirodalmának" a közelsége mindig fájdalmas, az

igazságsokszor elviselhetetlenül gyötrelmes. A sátáni pihenést

ígér,erfeszítés nélküli megismerést, de mindig hordoz

magábanvalami zavarosságot, bizonytalanságot, valamit,

amivela tudatos értelem szintjére fejldött lélek nem tud mit

kezdeni.

Sezzel elérkeztünk a Világosság és a Sötétség

küzdelménekvalódi tétjéhez, az úgynevezett „tudati lélek"

szintjérejutott Énhez. Ezt az Ént kell tönkretennie a sátáni

erknekahhoz, hogy egy emberi lélek birtokába jussanak.

Arombolás az Ént (C. G. Jung fogalmával a Selfet)

körülvevperszonálisburkok elpusztításával kezddik. A

Personahordozza mindazt, ami a nevelés, szoktatás, tanulás,

modellkövetéssorán a Self köré épült. Minden külvilági hatás a

Personaszrjén keresztül jut el az Énhez, és az Én is csak a

Personánkeresztül tud megnyilvánulni.

Tágértelemben egy emberi Ént körülvevlegelsburok a

teste.

„– Testem,szegény,

tevagy a teremtedény

akiegykor kimerítettél

asemmibl és segítettél,

hogylegyek a sok én közt én is Én.”

(SzabóLrinc: Testem)

Azemberi test sajátosan sátáni tönkretevje az alkohol, a

drog,minden idegméreg, ami közvetlenül hat a lelkiállapotra, s

elssorbana tudatot homályosítja el. Kosztolányi Marcus

Aureliusánakítélkezését –

31

„– Ezvan.

Eznincsen.

Ezitt az igazság.

Ezitt a hazugság.”

– illúziókkal,kemikáliák által elidézett látomásokkal,

mvileglétrehozott tudatzavarral, elmebajhoz hasonló

lelkiállapottalhelyettesíti. Ezeknek a tudati machinációknak

nagylehet a vonzereje, az izgalma, a titokzatossága, a

romantikája,s nem utolsósorban az olcsó megszerezhetsége.

Ezaz elárulása József Attila programjának, a túllépés „e mai

kocsmán”,de az értelem megkerülésével, ez a Sátán igazi

gyzelme.

Aszervezet életerit, azt, amit az indiaiak pránának, a

misztikusokétertestnek neveznek, a kritikátlan szexuális

szabadosság,a nemiség túlhajtása, a polgárjogot kapott

perverzióktámadják.

Avágyak és érzelmek asztrális világát pedig az erszak

kultuszadeformálja. A mások kínja, szenvedése, mint

örömszerzés,az ember alatti világokból tör fel.

Mindenneka lényege az Én védrétegeinek a szétzilálása,

amiaz Ént egy idutánközvetlenül támadóvá teszi.

Továbbikérdésként felmerül, hogy a kísérthatások

miképpenbefolyásolják az ember különböztudatállapotait.

Azéber, racionális tudat kikapcsolásáról, kontrollfunkciójának

ameggyengítésérl már szóltunk. Az idegmérgek

használatánaktovábbi következménye az ember belökése egy

határozottregresszióba, vagyis fejldésében már túlhaladott

tudatállapotokfelelevenítése. Az emberiség mai fejldési

szakaszábanhétféle tudatállapotot különböztetünk meg.

Atma=intuitív tudat, eljövend, a megismerés a

megismertteljes azonosulása

32

Buddhi=inspiratív tudat, eljövend, hangzószer,elcsírájaa zene

Manasz=imagínatív tudat, eljövend, képszer, elcsírája

aképzmvészet

Éberracionális =ma domináns tudatállapot, fogalma, az

Énrevonatkoztatva

Álomtudat= maelssorban az érzelmi világra vonatkozik,

képszer

Mélyalvástudat= ma avegetatív mködések nagy részére

vonatkozik

Haláltudat= ma aszervezet molekuláris és elemi

részecskéinekmozgására vonatkozik.

Akísértés, mint regressziós hatás, azt eleveníti fel, ami

fejldésilegtúlhaladott, tehát elssorban az álomtudatot. A

Manaszmár képszer, az álomtudat pedig még képszer, si

rítusok,szertartások, zene sodorják visszafelé a rideg és

vulgárisracionalitástól, megcsömörlött embert az egykor él

szükséges,de ma már az Ént gyengíttudatállapotokba,

kollektívmámorokba.

AManasz tudat kifejldését már gyermekkortól torzítják a

virtuálishatások, a mozi, a TV, a reklám, a képi világ

komputerizáltsága.Mindez a „kész” és sablonos hatás a saját

alkotóimagináció kialakulását gátolja.

ABuddhi fejldése szempontjából a kábító zenei hanger

ésa mechanikus ritmika problematikus.

AzAtma-állapot visszariad a másik ember szinte

kizárólagosanerotikus tárgyként való kezelésétl, a

pornográfiától,a nemiség, a nemi vágyak szublimáció nélküli

kultuszától.

Ámmindez az aggodalom azt is eredményezi, hogy a

modernezoterika egyre jobban elszakad a társadalmi

valóságtól,valamely elefántcsonttorony lakójává lesz, és ezzel

egyrejobban elidegeníti magától az embereket, és maga is

33

egyrejobban elidegenedik a reális világtól. Híveinek többsége

menekülemberlesz, akik az élet küzdelmeiben vereséget

szenvedtek,és a világtól való elfordulásukban találják meg

biztonságukat.Ez újabb ág a sátáni diadalkoszorúban. A

modernezoterika útja tehát két szakadék között kanyarog:

belezuhanhata modern élet kísértéstömegébe, vagy életidegen,

„holdvilágfaló"ideológiává torzul.

Mintahogyan gyakran elfordul a másik sátáni csel is:

ördögküzd ördög ellen, például a rasszizmus a bolsevizmus

ellen,a fasizmus a globalizáció ellen. Lehet választani!"